Fashion Openness: Applying an Open Source Philosophy to the Paradigm of Fashion / 2013

Master’s Thesis for Aalto University, School of Art, Design and Architecture / 2013

ABSTRACT

My research-based thesis investigates the philosophy and approach of open source being applied to fashion practice in order to reflect on the benefits this may offer to creating a more environmentally, socially and economically sustainable fashion system. At the breaking point of the industrial and post-industrial era, caused by information technology, we are experiencing the trend of “openness” among many fields, such as media, politics, music and science. Escaping increasingly from hierarchical thinking and one-way communication, also fashion is striving for sharing structures and user empowerment. What would “open source fashion” be? How could it affect the fashion paradigm and the role of designer? My thesis examines the existing “open” practices in other fields as well as fashion and looks at the future of fashion from a futures studies perspective but retains the intuitive and designerly approach, suitable to my field of expertise. The data is gathered through literature review, Delphi panel and an interview to analyse what is seen in the context of trends, drivers and macro change. The outcomes include a description of future “fashion openness”; a discussion about its probability, impact, revenue models and places to intervene; a SWOT-analysis of fashion openness; and an outlook on designer’s nature of work.

Keywords: open source, fashion system, future of fashion designer, sustainability, user empowerment

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksellinen opinnäytetyöni pohtii avoimen lähdekoodin periaatteiden soveltamista muotiin ja tämän mahdollisia etuja ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämmän muotisysteemin kannalta. Informaatioteknologian aiheuttaman teollisen ja jälkiteollisen kauden murrosvaiheen kynnyksellä, voimme havaita “avoimuuden” trendin monella alalla – kuten mediassa, politiikassa, musiikissa ja tieteessä. Myös hierarkkista ajattelua ja yksisuuntaista kommunikaatiota yhä enemmän pakeneva muoti pyrkii kohti jakamisen rakenteita ja käyttäjän voimaannuttamista. Millainen avoin muoti olisi? Kuinka se vaikuttaisi muodin paradigmaan ja suunnittelijan rooliin? Opinnäytetyöni käsittelee olemassaolevia “avoimia” rakenteita niin muilla aloilla kuin muodissa, ja tarkastelee muodin näkymiä tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta, säilyttäen muotoilijan intuitiivisen lähestymistavan, josta minulla on eniten asiantuntemusta. Aineiston keruu tapahtuu kirjallisuuden kartoittamisen, Delfoi-paneelin ja haastattelun avulla analysoidakseni mitä trendejä, aiheuttajia ja makrotason muutoksia on havaittavissa. Lopputulos sisältää “muodin avoimuuden” kuvauksen; pohdintaa sen todennäköisyydestä, vaikutuksesta, ansaintamalleista ja puuttumiskohdista; muodin avoimuuden SWOT-analyysin; sekä suunnittelijan toimenkuvan tulevaisuudennäkymiä.

Avainsanat: avoin lähdekoodi, muotisysteemi, tulevaisuuden vaatesuunnittelija, kestävä kehitys, käyttäjän voimaantuminen

Please read the whole book here: Natalia_Mustonen_Fashion_Openness_2013

or here:  http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305316468

fashionopenness0          fashionopenness1

fashionopenness2

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s